Skip to content

Diensten

alle risico's afgedekt, een veilig gevoel

Als een bedrijf of organisatie niet alle kennis zelf in huis heeft, of de tijd voor bepaalde taken ontbreekt, dan vult Estherion graag aan. Estherion biedt de volgende diensten:

Klinisch fysische diensten bevatten allerlei aspecten om risico’s af te dekken met als einddoel veilig kunnen werken met straling. Dat begint al bij advies bij bouwprojecten op gebied van straling, afscherming en veiligheid. Dan is er wet- en regelgeving waarbij bijvoorbeeld een dossier voor de Kernenergiewet opgemaakt moet worden.

Ook het opstellen van risicoanalyses, incidentanalyses, afschermingsberekeningen en onafhankelijke reportage kunnen aan bod komen. En er is personeel wat veilig en gekwalificeerd moet kunnen werken met straling en kwaliteitscontroles van apparatuur moet kunnen begrijpen. Zo zijn er nog tal van aspecten te noemen. Over al deze aspecten heeft Estherion veel expertise en ervaring.

Estherion biedt de mogelijkheid tot een abonnement zodat uw praktijk verzekerd is van een continu stralingsbeleid.

Spelen dit soort zaken ook in uw organisatie of wilt u gewoon een onafhankelijke stralingsdeskundige naar uw gegevens laten kijken? Neem dan contact op.

Voor een optimale plaatsing van een röntgenapparaat kan Estherion op basis van bouwtekeningen adviseren. Een veilige afscherming van straling is daarbij uiteraard cruciaal. Estherion berekent ook hoe dik de afscherming van de ruimte moet zijn. Of het nu gaat om een lineaire versneller, een CT, een bucky kamer of een andere röntgen- PET of SPECTkamer, de dikte van lood of beton wordt door ons doorgerekend, zodat alle risico’s zijn afgedekt. Indien gewenst doen we dit in overleg met de architect.

Daarnaast is het voor de veiligheid van patiënten en personeel noodzakelijk om te weten en te visualiseren welke ruimte een bewaakte of gecontroleerde zone moet zijn. Op grond van berekeningen adviseren we ook over bestickering. Estherion maakt onder andere gebruik van de MR AGIS en DOVIS methodiek.

Heeft zich een stralingsincident op uw locatie voorgedaan, dan wilt u een grondige analyse. Wij kunnen u helpen door een schatting te maken van de dosis die is opgelopen bij het incident. Ook kunnen wij u bijstaan in de analyse naar de oorzaken die aan het incident ten grondslag liggen. Hierdoor krijgt u meer handvaten om een verbetertraject in te zetten. Door onze onafhankelijkheid kunnen we de juiste vragen stellen en kunnen we soms makkelijker doordingen tot de echte oorzaken.

Estherion gebruikt verschillende incident analysetechnieken, zoals Prisma en Sire. Op basis van de analyse stelt Estherion een onafhankelijk rapport op waarmee u naar de inspectie of andere relevante instanties kunt rapporteren.

Moet u volgens het Besluit BasisVeiligheidsnormen Stralingsbescherming (BbS) een vergunningsaanvraag doen, een kennisgeving of registratie, dan levert dat allemaal veel administratief werk op. Dit werk bestaat uit veel onderdelen die allemaal compleet moeten zijn: zijn de berekeningen gedaan (zie onderdeel stralingsbeschermingsberekeningen), is voldaan aan ALARA (As Low As Reasonably Achievable), is alle apparatuur goed beschreven, is de rechtvaardiging beschreven, is de risico analyse gedaan, is er een noodplan nodig….

Estherion helpt u om alle data te verzamelen, en waar nodig aan te vullen om het dossier compleet te maken. Als dat nodig is overleggen we voorafgaand aan de indiening met de ANVS (autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming), zodat u de aanvraag in het kader van de Kernenergiewet (Kew) vergunning zo compleet mogelijk kunt indienen.

Op het gebied van risico analyse en evaluatie (RIE) van straling kan Estherion u helpen met het opstellen van een prospectieve risico analyse. Afhankelijk van uw vraagstelling kunnen we een passende analyse vorm zoeken. (H)FMEA, BOw Tie, en Safer of de RIVM /NCS methode kunnen worden ingezet. Daarmee krijgt u inzicht in de risicopunten van de handelingen of de processen.

Door kwantitatieve methoden kunt u ook prioriteiten stellen in de aanpak van zwakke punten. Dit is te combineren met prospectieve analyses voor de straling. Estherion kan u begeleiden in Dovis Agis en NVS RIVM modellen op basis van Fine en Kinney modellen. Voor de vergunningsaanvraag werken wij conform BbS bijlage A.

Het nieuwe BbS (Besluit BasisVeiligheidsnormen Stralingsbescherming) eist in sommige gevallen dat u een klinisch fysicus/ Coördinerend Deskundige consulteert. Deze dienst bieden wij aan. Jaarlijks maken we met u een jaarverslag, trainen wij uw personeel op het gebied van stralingsveiligheid, doen wij veiligheidsmetingen, en wij staan klaar om vragen op dit gebied te beantwoorden.

Estherion zorgt dat uw Kernenergiewet (Kew) dossier op orde is en dat ook blijft. Informeer naar  onze abonnementsvorm.

Toezichthoudend medewerkers Stralingsbescherming (TMS) zijn verplicht om na de opleiding ook aantoonbaar bijscholing en nascholing te volgen die toepassingsspecifiek is. De bij- en nascholing die Estherion biedt is themagericht en bedoeld voor TMS-ers in medische beroepen en anderen die zich verder willen verdiepen. Estherion biedt ook een basis opfriscursus.

Speelt er een specifiek thema in uw organisatie, dan kan Estherion een training maken die hierop aansluit. Het is bijvoorbeeld mogelijk om personeel dat niet TMS is en medewerkers die niet direkt met de straling werken te informeren over straling en veilig werken in de buurt van straling. De cursussen duren over het algemeen 1 dagdeel. Klik hier voor de trainingen.

Er komen trainingen beschikbaar voor TMS in de medische toepassingen en tandheelkunde, verspreidbare radioactieve stoffen, en versnellers. Sommige hiervan worden ontwikkeld in samenwerking met Dental Best Practice.

Trainingen van Estherion zijn toegankelijk voor alle niveaus, pragmatisch en interactief. Trainingen worden in kleine groepen gegeven om zo veel mogelijk interactie te krijgen. Waar mogelijk wordt deelnemers gevraagd een praktijkvraag mee te nemen om in de training te bespreken. Estherion maakt veel gebruik van moderne trainingsmiddelen zoals Kahoot en spellen (gamification). 

Estherion verzorgt trainingen bij u op locatie of op een bijzondere locatie in Zuid-Nederland.

E-learning

Estherion ontwikkelt e-learning(s) die u of uw medewerkers kunnen volgen. E-learning zorgt dat u op een voor u geschikt moment de cursus kan volgen, in uw eigen omgeving. De learning bestaat uit een deel theorie met daarbij wat oefenvragen. De theorie wordt op een toegankelijke manier  aangeboden. De learning wordt afgesloten met een toets. Bij het behalen van de toets ontvangt u een certificaat van deelname.

Maatwerktrainingen

Als een onderwerp te specifiek is voor een algemene training of het niveau binnen uw team is te verschillend, dan levert Estherion trainingen op maat. Dit kan bij u op locatie, zodat de dagelijkse praktijk zo min mogelijk hinder van de onderbreking ondervindt. De cursussen duren over het algemeen 1 dagdeel. Ook een mooie locatie in Zuid-Nederland behoort tot de mogelijkheden, dan kan de cursus gecombineerd worden met lunch of diner.